Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Αρμοδιότητα

Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει κατά πόσον συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο ΠΚ δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και κατά πόσον...
Περισσότερα...

Νομοθεσία και Κώδικες

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρα 21-27.
Περισσότερα...

Κανονισμός

Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε.είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πανεπιστημίου Κρήτης.
Περισσότερα...

Μέλη της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Εκλέγονται, με τριετή θητεία, από την Επιτροπή Ερευνών και ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη της Επιτροπής
Περισσότερα...

Αναπληρωματικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής
Περισσότερα...

Σύσταση, Όργανα διοίκησης ΕΗΔΕ

Σύσταση, Όργανα διοίκησης ΕΗΔΕ
Περισσότερα...

Λειτουργία